Danh sách viên chức hiện nay
 
TT
Họ và tên
Họchàm,
học vị
Chứcvụ
Ghi chú
1
Đặng Quốc Hữu
Ths
Giámđốc
 
2
Hoàng Ngọc Cảnh
Ths
PhóGiámđốc
 
3
Đỗ Mạnh Hà
Ths
 
 
4
Trần Lê Kim Danh
Ths
 
 
5
 Quang Huy
Ths
 
 
6
Phạm Mạnh Hà
ĐH
 
 
7
 Thị Cẩm Phương
ĐH
 
 
8
 Minh Ngọc
Ths
 
 
 
"