Giới thiệu   11/30/2015 6:03:28 AM

 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
Địa chỉ: Tầng 1, nhà G, Trường Đại học Thương mại
Điện thoại: (04) 3764 3219, máy lẻ: 2105
 
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tổng số cán bộ: 8     Trong đó:
- Thạc sỹ: 6
 
- Đại học: 2
 
 
Giám đốc trung tâm: Ths. Đặng Quốc Hữu
Phó giám đốc trung tâm: Ths. Hoàng Ngọc Cảnh