Chức năng, nhiệm vụ   11/30/2015 6:06:36 AM
 Chức năng
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng, trực tiếp thực hiện việc tổ chức, xây dựng và thiết lập hệ thống mạng máy tính của trường, nhằm đảm bảo phục vụ được việc khai thác và sử dụng mạng máy tính trong trường.
2. Tham mưu cho Hiệu trưởng, trực tiếp thực hiện việc tổ chức, xây dựng và thiết lập các chương trình, học liệu phục vụ việc triển khai đào tạo e-learning tại trường Đại học Thương mại.
3. Tham mưu cho Hiệu trưởng, trực tiếp tổ chức xây dựng, trình duyệt, triển khai thực hiện theo hình thức hợp tác hoặc liên kết các chương trình, kế hoạch đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu khoa học - công nghệ và chuyển giao các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin, mạng máy tính và các ứng dụng công nghệ thông tin.
4. Tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp tổ chức hoặc hợp tác nghiên cứu - triển khai và cung ứng dịch vụ tư vấn, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với các hoạt động mạng máy tính, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin.
Nhiệm vụ
Về phần quản trị mạng máy tính
1. Thực hiện vận hành và quản lý mạng máy tính của trường, đảm bảo mạng hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ việc khai thác của toàn trường.
2. Thực hiện vận hành và quản lý và bảo trì hệ thống máy chủ của nhà trường.
3. Thực hiện việc quản lý website của trường, phối hợp với các đơn vị trong trường trong việc cập nhập thông tin lên website.
 Nghiệm vụ giảng dạy và khoa học công nghệ
1. Mở các lớp đào tạo về tin học công nghệ thông tin cho cán bộ trong trường nhằm khai thác có hiệu quả hệ thống máy tính phục vụ giảng dạy.
2. Mở các lớp đào tạo, bổ sung kiến thức tin học cho sinh viên về: quản trị mạng, cài đặt máy tính, khai thác internet, sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm tài chính kế toán, phần mềm thương mại điện tử, elearning.
3. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong trường Đại học Thương mại thực hiện các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học về mạng máy tính, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.    
4. Tổ chức hoặc hợp tác, liên kết với các cơ sở có uy tín trong và ngoài nước để tiến hành các khoá đào tạo chuyên môn về mạng máy tính, hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT.
6. Tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mạng máy tính, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.
7. Tư vấn, hợp tác, liên kết với các tổ chức cá nhân nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phản biện các vấn đề trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển mạng máy tính, hệ thống thông tin và các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực này.
8. Cung ứng các dịch vụ hỗ trợ hoạt động mạng máy tính và hệ thống thông tin cho các tổ chức và cá nhân.
9. Hợp tác, liên kết tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc nhằm để trao đổi thông tin, xúc tiến phát triển hệ thống mạng máy tính, hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý.
10. Nghiên cứu và triển khai các phần mềm ứng dụng cho công tác quản lý của trường.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng hoặc tổ chức khác uỷ quyền theo qui định.
Hoạt động đào tạo của Trung tâm
1. Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các khoá đào tạo ngắn hạn cho sinh viên của trường về mạng máy tính, quản trị mạng máy tính, hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
2. Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các khoá đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân về mạng máy tính, quản trị mạng máy tính, hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
3. Hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các khoá đào tạo về mạng máy tính, quản trị mạng máy tính, hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và các lĩnh vực liên quan
4. Thực hiện các khóa đào tạo theo quyết định của Hiệu trưởng và tuân thủ các qui chế hiện hành của nhà trường đối với đào tạo và cấp chứng chỉ cho các khóa đào tạo.
Hoạt động khoa học công nghệ của Trung tâm 
1. Hàng năm, Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khoa học-công nghệ theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.
2. Các nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu của Trung tâm được thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước và của trường Đại học Thương mại trên cơ sở các hợp đồng kí kết giữa trường Đại học Thương mại hoặc Giám đốc Trung tâm (khi được Hiệu trưởng uỷ quyền) với các cơ sở ngoài trường.
3. Tham gia vào các hoạt động khoa học và chuyển giao là các cán bộ của trung tâm, các cán bộ có chuyên môn về mạng máy tính, hệ thống thông tin và công nghệ thông tin trong trường, các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức bên ngoài trường.
Hoạt động tư vấn và các hoạt động dịch vụ  tại Trung tâm
1. Trung tâm được chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn kinh doanh và các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực mạng máy tính, quản trị hệ thống mạng, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin với các cơ sở ngoài trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng.
2. Hoạt động tư vấn và các hoạt động dịch vụ của Trung tâm được thực hiện theo chế độ hợp đồng kinh tế theo quy định của Nhà nước và của trường Đại học Thương mại.  
3. Tham gia vào các hoạt động tư vấn và các dịch vụ khác là các cán bộ của trung tâm, các cán bộ có chuyên môn về mạng máy tính, hệ thống thông tin và công nghệ thông tin trong trường, các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức bên ngoài trường.
TIN KHÁC
Giới thiệu   11/30/2015 6:03:28 AM